همکاری با ما

لطفا جهت بررسی سوابق خود، فرم ذیل را تکمیل فرمایید. بدیهی ست در صورت پذیرفته شدن، با شما تماس حاصل خواهد شد.

زمینه های همکاری در شرکت عبارت اند از:
۱- رشته های حسابداری
۲- رشته های بازاریابی
۳- رشته های مدیریت بازرگانی
۴- رشته های مدیریت صنعتی
۵- رشته های مهندسی مکانیک
۶- رشته های مهندسی صنایع و صنایع چوب

مشخصات فردی
مشخصات شغلی
سوابق تحصیلی
سوابق شغلی
دوره های آموزشی
مهارت های شغلی
CAPTCHA
لطفا صبر کنید