شرکت ANG و حفاظت از محیط زیست

“سالهاست که به طبیعت ارج نهاده ایم ”

eco-friendly-header1

شرکت ANG و حفاظت از محیط زیست

شرکت‌ ANG به‌موجب استراتژی خویش که قطعاً محافظت همیشگی از محیط‌ زیست‌ و بویژه جنگل‌های‌ ارزشمند‌ کشور‌ است‌ خودش را متعهد می داند با درک‌ کامل‌ از محدودیت‌های‌ اقلیمی مملکت عزیزمان ایران ، تولید‌ کالاهای خود‌ را با اعمال‌ تدابیر‌ نوین‌ و بر اساس تامین‌ مواد‌ خام‌ فراسرزمینی که ورود‌ چوب‌ و آب مجازی‌ به کشور‌ است‌ انجام‌ بدهد و دایماً حفاظت‌ از محیط‌ زیست‌ را بااهمیت ترین مسئولیت‌ اجتماعی‌ خویش می داند .

نظر بدهيد

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.