صفحات کابینت

2020 04 20 23.11.21 | تولیدکننده پنل های PVC Marblee Sheet, PSD, HighGloss, Countertops, Profile, Melamine MDF


صفحات کابینت

شرکت در ابتدا صفحات کابینت با مغز MDF را روانه بازار نموده است. همچنین صفحات کابینت نسل جدید یکی از محصولات ANG میباشند که به زودی قابل تهیه میباشد و تبلیغات آن آغاز میشود.